คำถามเกี่ยวกับ หน่วยนับ

รวมคำถามเกี่ยวกับหน่วยนับต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่ตามด้านล่าง