คำถามเกี่ยวกับหน่วยนับกำลัง(แรง)( Power )

คำถามเกี่ยวกับหน่วยนับ กำลัง(แรง)( Power ) ตามรายละเอียดด้านล่าง

 แคลอรี่ต่อชั่วโมง
 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ เมกะวัตต์ ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ แรงม้า ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ แรงม้าหม้อไอน้ำ ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ แคลอรี่ต่อชั่วโมง ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ แรงม้าไฟฟ้า ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ กิโลวัตต์ ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ วัดแรงม้า ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ วัตต์ ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ Foot_poundsต่อวินาที ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ Foot_poundsต่อนาที ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ มิลลิวัตต์ ?
1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง เท่ากับกี่ ตันทำความเย็น ?