คำถามเกี่ยวกับหน่วยนับความดัน( Pressure )

คำถามเกี่ยวกับหน่วยนับ ความดัน( Pressure ) ตามรายละเอียดด้านล่าง

 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ Bar ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ Millibars ?
 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ Bar ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 หน่วยเซนติเมตรของน้ำ เท่ากับกี่ Millibars ?
 หน่วยเซนติเมตรของปรอท
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ Bar ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 หน่วยเซนติเมตรของปรอท เท่ากับกี่ Millibars ?
 ฟุตของน้ำ
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ Bar ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 ฟุตของน้ำ เท่ากับกี่ Millibars ?
 เฮกโตปาสคาล
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ Bar ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 เฮกโตปาสคาล เท่ากับกี่ Millibars ?
 นิ้วของน้ำ
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ Bar ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 นิ้วของน้ำ เท่ากับกี่ Millibars ?
 นิ้วของปรอท
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ Bar ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 นิ้วของปรอท เท่ากับกี่ Millibars ?
 กิโลปาสคาล
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ Bar ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 กิโลปาสคาล เท่ากับกี่ Millibars ?
 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ Bar ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 Kilopoundsต่อตารางนิ้ว เท่ากับกี่ Millibars ?
 มิลลิเมตร ปรอท
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ Bar ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 มิลลิเมตร ปรอท เท่ากับกี่ Millibars ?
 เมกะปาสคาล
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ Bar ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางฟุต ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 เมกะปาสคาล เท่ากับกี่ Millibars ?
 ปอนด์ ต่อตารางฟุต
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของน้ำ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ หน่วยเซนติเมตรของปรอท ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ Bar ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ ฟุตของน้ำ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ เฮกโตปาสคาล ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ นิ้วของน้ำ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ นิ้วของปรอท ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ กิโลปาสคาล ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ Kilopoundsต่อตารางนิ้ว ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ เมตรน้ำ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ มิลลิเมตร ปรอท ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ เมกะปาสคาล ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ ปาสคาล ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ ธอร์ ?
1 ปอนด์ ต่อตารางฟุต เท่ากับกี่ Millibars ?