Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/siamjobit/domains/ban1gun.com/public_html/news_detail.php on line 153
จานพิมพ์ดีดไฟฟ้ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง|เรื่องเรียน

 จานพิมพ์ดีดไฟฟ้ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง  สร้างคำถาม

 2,942 view  หมวดหมู่ : เรื่องเรียน  วันที่สร้าง : 11/01/2012

จานพิมพ์ดีดไฟฟ้ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าพัฒนามาจากเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา พิมพ์ได้ทั้งภาษาได้ทั้งและภาษาอังกฤษในเครื่องเดี่ยวกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ประสิทธิภาพในการทำงานสูง เนื่องจากควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การแทรกข้อความ การพิมพ์การกำหนดคอลัมน์ พิมพ์ถึงกลางวางศูนย์ จัดหลักเลขอัตโนมัติ ตั้งระยะความเร็วในการพิมพ์ ฯลฯ และสามารถจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำภายในเครื่อง หรือจะเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย โดยเครื่องพิมพ์ดีดจะทำหน้าที่เป็นทั้งคีย์บอร์ดและปริ้นเตอร์ในตัวเองขณะเดียวกันก็สามารถออนไลน์ไปอีกแห่งได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงระบบและวิธีการใช้เครื่องพิมพ์ดีด เพื่อ สามารถใช้งานได้ถูกต้องและรวดเร็ว


ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกเป็นภาษาอังกฤษ ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2237 โดย Henry Mill วิศวกรชาวอังกฤษ และได้จดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องมือเรียกว่า Writing Machine ต่อมา William Austin Burt ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์เครื่องมือ เรียกว่า Typographer มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำด้วยไม้ วิธีพิมพ์หมุนแป้นคล้ายหน้าปัดนาฬิกากาตัวอักษรที่ต้องการพิมพ์ เมื่อพบแล้วก็กดลงในกระดาษ ส่วน Prigin ชาวฝรั่งเศส ได้ประดิษฐ์เครื่องมือเขียนหนังสือสำหรับคนตาบอดเรียกว่า Ktypographic ประกอบด้วยที่รวมแป้นอักษร เมื่อเคาะแป้น ก้านอักษรจะดีดตีไปที่จุดศูนย์กลางของเครื่อง และ Christorpher Latham shole นำประดิษฐ์ชาวอเมริกัน คิดเครื่องมือที่เขียนเป็นคำและตัวเลขได้ เรียกว่า Typewriter เขาได้ตั้งโรงงานผลิตเครื่องพิมพ์ดีดีขี้นและได้ขายลิขสิทธิ์ให้แก่บริษัท E-Remington & Son จนถึงปี พ.ศ. 2416 จึงมีเครื่องพิมพ์ดีดมาตรฐานออกสู่ตลาด สำหรับ Edwardd B. Hev and Lewis G-Mager ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อ Rogal ที่ใช้แรงกดแป้นอักษรน้อยลงและสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าเดิม วิวัฒนาการเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดจากแนวความคิดของ แอควิน แมคฟาร์แลนด์ ชาวอเมริกัน เลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้มีโอกาสเห็นเครื่องพิมพ์ดีดีภาษาอังกฤษจึงมีความคิดที่จะดัดแปลงเครืองพิมพ์ดีดจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย เขาจึงเข้ารับการฝึกงานที่โรงงานผลิตเครื่องพิมพ์ดีพยี่ห้อสมิทพรีเมียร์และคิดวิธีแก้ตัวอักษร วางสระ วรรณยุกต์ทั้งหมดไว้ในเครื่อง แต่ภาษาไทยมีอักษรจำนวนมากจึงจำเป็นต้องตัดอักษรบางตัวออก เครื่องพิมพ์นี้ต้องใช้นิ้วจิ้มอักษรทีละตัว และได้รับการแก้ไขปรับปรุงจนสามารถใช้งานได้ดีขึ้นโดยน้อยชายชื่อ ยอร์ช บี แมค ฟาร์แลนด์ เครื่องพิมพ์สมิทพรีเมียร์นี้ เป็นเครื่องพิมพ์ดีดแคร่ตาย พิมพ์สัมผัสสิบนิ้วไม่ได้ ต่อมาโรงงานสมิทพรีเมียร์ปิดกิจการและไปร่วมกับบริษัทเรมิงตันผลติเครื่องพิมพ์ดีดแบบยกแคร่และแบบกระเป่าหิ้ว สามารถพิมพ์สัมผัสอักษรได้สิบนิ้ว แต่มีข้อเสียคือ การพิมพ์ขัดกับการเขียน เช่น ตัว ฝ จะต้องพิมพ์ ผ แล้วต่อหาง คำว่า “ กิน ” ต้องพิมพ์สระ “ อิ ” ก่อนแล้วจึงพิมพ์ ก ดังนั้น ยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ ร่วมกับนายสวัสดิ์ มากประยูร วิศวกรออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษร และนายสุวรรณประเสริฐ เกษมณี ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกันวางแป้นอักษรขึ้นใหม่ใช้เวลา 7 ปี จึงสำเร็จในปี พ.ศ. 2474 เรียกว่า “ เกษมณี ” ซึ่งพิมพ์ได้ถนัดและรวดเร็วที่สูดและได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ เครื่องพิมพ์แบบเกษมณีนี้ได้มีผู้วิจัยและพบว่ามีข้อบกพร่องในการพิมพ์ จึงออกแบบวางแป้นอักษรขั้นใหม่เรียกว่า “ ปัตตะโขติ ” เสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งสภาวิจัยฯ ยอมรับว่าเครื่องพิมพ์แบบปัตตะโชติสามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้นประมาณ 25.8% ทำให้วงการพิมพ์ดีดสับสน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้หน่วยราชการที่ได้รับงบประมาณ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบปัตตะโชติแทน จนถึงปี พ.ศ. 2516 นโยบายนี้ถูกยกเกโดยมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดได้พัฒนาจากพิมพ์ดีดธรรมดาเป็นเครือ่งพิมพ์ดีดไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Typewriter) พิมพ์ได้รวดเร็ว ใช้ได้ที่ภาษไทยและภาษาอังกฤษในเครื่องเดียวกัน ควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ทำงานอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการแก้คำผิดการแทรกข้อความ พิมพ์กำหนดคอลัมน์ พิมพ์กึ่งกลาง ขีดเส้นใต้ ฯลฯ ความเร็วในการพิมพ์ 15 ตัวอักษร/วินาที มีแป้นพิมพ์อักษร 48 ตัว สามารถทำให้เป็นตัวหนา เอน ยกกำลัง หรือตัวห้อยท้ายได้ มีหน่วยความจำ 12,000 – 28,000 ตัวอักษร จอภาพ LCD มีระบบผลึกเหลวที่ง่ายต่อการอ่าน การแก้ไขและพิสูจน์อักษร เครื่องพิมพ์ดีดอิเล็กทรอนิกส์บางเครื่องสามารถส่งข้อความจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ด้วยตัวอัการที่มีคุณภาพ นำไปใช้งานได้ทันทีไม่ต้องพิมพ์ใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับจอไมโครคอมพิวเตอร์ได้ โดยเครื่องพิมพ์ดีดีจะทำหน้าที่เป็นทั้งคีย์บอร์ดและ ปริ้นเตอร์ในตัวเองขณะเดียวกันก็สามารถออนไลน์ไปอีกแห่งได้


ประเภทของวัสดุที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

วัสดุที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานของเครื่องพิมพ์ดีดไปฟ้านั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังนี้ 1. จานพิมพ์ดีด (Print Wheel) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าจะต้องมีจานพิมพ์ภาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สับเปลี่ยนในการพิมพ์งาน โดยทั่วไปจานพิมพ์ดีดจะทำด้วยพลาสติกและมีขนาดมาตรฐานเดียวกัน แต่มีจานพิมพ์บางรุ่นมี 96 ตัวอักษร สำหรับขนาดของตัวอักษรแบ่งได้ดังนี้ • แบบไปกา (pica) หรือขนาด 10 ตัวอักษร/นิ้ว • แบบอีลิท (Elite) หรือขนาด 12 ตัวอักษร/นิ้ว • แบบตัวเรียงพิมพ์ (Proportional Letter) • แบบอื่น ๆ ได้แก่ จานพิมพ์ขนาด 15 ตัวอักษร/นิ้ว จานพิมพ์ชนิดตัวอักษรสวยงามซึ่งมีให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ เช่น จานพิมพ์ของบริษัทโอลิมเปีย มีแบบ Thai – Modern , Thai – Conner เป็นตัน 2. ตลับหมึกพิมพ์ (Ribbon or Carbon Cassette) ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 2.1 ชนิดทำจากฝ้า (Ribbon Cassette) ตลับหมึกพิมพ์ชนิดทำจากผ้ามีราคาถูกสามารถพิมพ์ดีพได้มากตามความต้องการ หรือพิมพ์จนกว่าผ้าหมึกจะซีดจางแล้วจึงเปลี่ยนใหม่ก็ได้เพราะแกนผ้าหมึกจะหมุนกลับไปมา ทำให้สามารถพิมพ์ได้จนกว่าจะพอใจ แต่มีข้อจำกัดคือ เวลาพิมพ์ผิดไม่สามารถใช้เทปลบคำผิดได้ ต้องใช้น้ำยาลบคำผิดหรือยางลบแทน ทำให้งานที่พิมพ์ออกมาขาดความสวยงาม 2.2 ชนิดพลาสติกคาร์บอน (Carbon Cassette) ตลับหมึกพิมพ์ชนิดคาร์บอนจะมีตราคาแพงกว่าตลับหมึกพิมพ์ที่ทำจากผ้า และเมื่อใช้หมดแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เนื่องจากเนื้อพลาสติกคาร์บอนจะถูกพิมพ์ลงไปที่กระดาษ แต่มีข้อดีคือ งานที่พิมพ์ออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ไม่เห็นรอยลบ เพราะเมื่อพิมพ์ผิดสามารถลบคำผิดด้วยเทปลบคำผิดได้ 3. เทปลบคำผิด (Correction Tape) เทปลบคำผิดเป็นวัสดุที่ใช้ลบตัวอักษรที่ใช้กับผ้าหมึกพิมพ์ชนิดพลาสติดคาร์บอนเท่านั้น มีให้เลือกใช้ได้ 2 ชนิด เช่นเดียวกับตลับผ้าหมึกพิมพ์ คือ 3.1 ชนิดดูดคิดผิด เทปชนิดดูดคำผิดนี้จะมีแถบแสดงเป็นสีเหลือง ตัวเทปลบจะดูดหมึกพิมพ์ตัวอักษรที่พิมพ์ผิดในกระดาษขึ้นมาทำให้ไม่เห็นรอยลบงานที่พิมพ์จึงสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม 3.2 ชนิดปิดคำผิด เทปลบชนิดปิดคำผิดนี้จะมีแถบแสดงเป็นสีฟ้า และมีราคาถูกว่าชนิดดูดคำผิด แต่มีข้อเสียคือ งานพิมพ์ที่ลบด้วยเทปปิดคำผิดถ้าเก็บไว้นาน ๆ สีขาวที่ปิดทับตัวอักษรผิดนั้นจะหลุดออกมาทำให้มองเป็นคำผิดเดิมได้


ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ แต่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดย่อมมีสวนต่าง ๆที่คล้ายคลึงกัน และมีวิธีการใช้งานไม่แตกต่างกันมากนัก ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อ OLYMPIA รุ่น Comfort MD Multi Line หมายเลข 1 ลูกบิด กดปุ่มลูกบิด ท่านสามารถหมุนลูกยางขั้น/ลง อิสระ หมายเลข 2 คันโยกสำหรับปลดลูกยาง หมายเลข 3 ตัวเลื่อนสำหรับตั้งตำแหน่งกระดาษ หมายเลข 4 แผ่นรองรับกระดาษ หมายเลข 5 แผ่นแสดงระยะปลายกระดาษ หมายเลข 6 คันโยกคานทับกระดาษ เมื่อผลักคันโยกมาด้านหน้าและยกคานทับกระดาขั้น ท่านสามารถปรับกระดาษได้ตามต้องการ หมายเลข 7 DISK DRIVE เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับใส่แผ่นดิสก์เก็ต 3.5 นิ้ว หมายเลข 8 ปุ่มปรับความเข้มจางบนจอภาพ หมายเลข 9 จอภาพแสดงตัวอักษร 2 บรรทัด หมายเลข 10 แป้นพิมพ์


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :จานพิมพ์ดีดไฟฟ้ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง

 2,942 view  หมวดหมู่ : เรื่องเรียน  วันที่สร้าง : 11/01/2012


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/siamjobit/domains/ban1gun.com/public_html/me.php on line 160

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/siamjobit/domains/ban1gun.com/public_html/me.php on line 191× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  การผ่านบัญชี คือ ถามเมื่อ (2015-08-23)   6,212 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

  Generation X คือ ถามเมื่อ (2011-08-03)   2,390 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)

  ส่วนประกอบของผิวหนัง ถามเมื่อ (2011-08-11)   2,332 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 10 นาที)

  สรีรจิตวิทยา หมายถึง ถามเมื่อ (2011-08-05)   3,690 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)

  สรัญญา คํ้าจุน ถามเมื่อ (2012-01-05)   2,144 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 14 นาที)

  สระหน้า คือ ถามเมื่อ (2015-05-25)   4,742 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 นาที)

  คําเปรียบเทียบ ภาษาอังกฤษ อยากทราบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบของภาษาอังกฤษนี้ค่ะ ถามเมื่อ (2014-06-11)   2,120 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 นาที)

  สระสูง คือ ถามเมื่อ (2016-02-03)   2,445 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)

  สระผสม คือ ถามเมื่อ (2011-08-05)   2,168 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 16 นาที)

  โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก ถามเมื่อ (2011-07-06)   2,445 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 17 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com