คุณสมบัติการสอบตำรวจอายุไม่เกิน35ปีมีหรือเปล่าวุฒิอนุฯ  สร้างคำถาม

 9,549 view  หมวดหมู่ : เรื่องงาน  วันที่สร้าง : 25/01/2012

คุณสมบัติการสอบตำรวจอายุไม่เกิน35ปีมีหรือเปล่าวุฒิอนุฯ

สำหรับอายุไม่เกิน35ปีน่าจะไม่มีนะครับ ลองอ่านคุณสมบัติตามข้างล่างนี้นครับว่าท่านอยู่ในคุณสมบัติไม

ระเบียบการเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ของ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

1. มีพื้นความรู้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ โดยที่ต้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ตามกฎหมายและผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้ว

4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และวัดรอบอกหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร หายใจเข้าเต็มที่ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นโรคที่ขัดต่อการฝึกอบรมที่ กำหนดไว้ในบัญชีชื่อโรค

8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

9. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือสอบแข่งขันใด ๆ

10. ไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะประพฤติชั่ว หรือกระทำผิดวินัยหรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย

ไม่รับสมัครบุคคลต่อไปนี้เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

1. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใด ๆ

2. ทหารกองประจำการ ยกเว้นผู้ที่จะนำปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีนั้น

3. ผู้ที่อยู่ในข้อผูกพันกับกฎหมายว่าด้วยการเข้ารับราชการทหารไม่ว่ากรณีใด ๆ

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการรับสมัครเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ดังนี้ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

1. ใบสมัครตามแบบที่กำหนด

2. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 12 รูป และขนาด 3 x 5 นิ้ว(โปสการ์ด) จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)

3. ประกาศนียบัตร หรือใบระเบียน หรือใบรับรองผลการศึกษาสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. บัตรประจำตัวประชาชน, ใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ

6. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1 ทหารกองหนุน ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัว ทหารกองหนุนประเภท 1 หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 2 ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.8

6.2 ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ใช้ใบ รับรองผลการตรวจผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2

6.3 ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

6.3.1 หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภท 1

6.3.2 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สำเร็จการฝึกแสดงว่า ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

6.3.3 ทหารกองประจำการ ซึ่งมีกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่สมัคร ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

6.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้นค่าธรรมเนียมสอบผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 50.- บาท.

หลักสูตรการคัดเลือกด้วยวิธีสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็นวิชา

ความรู้ความ สามารถทั่วไป มีความสามารถทางด้านตัวเลข, และวิชาภาษาไทย

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็น

วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

วิชาจริยธรรม

วิชา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

3.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

3.1.1 วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใน 4 นาที 30 วินาที

3.1.2 ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ใน 30 วินาที

3.2 ตรวจร่างกาย จากคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

3.3 การตรวจสอบประวัติคดีอาญา และสืบความประพฤติ โดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนพัวพันกับยาเสพติดให้โทษ

3.4 การทดสอบบุคลิกภาพ ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาโดยคณะแพทย์ และนักจิตวิทยา

3.5 การสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณาบุคลิกภาพ รูปร่าง ลักษณะท่วงทีวาจา ความเหมาะสมการ เป็นตำรวจ วุฒิม.6


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :คุณสมบัติการสอบตำรวจอายุไม่เกิน35ปีมีหรือเปล่าวุฒิอนุฯ

 9,549 view  หมวดหมู่ : เรื่องงาน  วันที่สร้าง : 25/01/2012Resume

 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#27.    คนไม่มีสิทธิ์
@ สอบไม่ใด้ครับเป็นราษฎรดีแล้วไม่ต้องเป็นหรอกราชการ

...............................................
#26.    แมว
@ 32ปีวุติ ปส.คับอยากรับใช้ชาติเคยเป็นพลทหารมาก่อนจะมีสืทธิมั้ยคับ

...............................................
#25.    ธวัชชัย...ยิ่งยง
@ อายุ34และอายุ35ปีจะสมัครทหารเรือได้มั่ยครับ

...............................................
#24.    มนตรี
@ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้รับสมัคตำรวจอายุไม่เกิน35ปีให้พวกเขามีสิทร์รับใช้ชาติและประชาชน

...............................................
#23.    ขวัญดาว อินทรีย์
@ อยากป็นตำรวจค่ะจบ ม.6 เกิดวันที่ 4 เดือน ธันวาคม 2529 สามารถสมัครสอบตำรวจได้มั้ยคะช่วยแนะนำหน่อยคะน่าจะเปิดโอกาสให้ถึงอายุ 30-32 นะคะจะได้มีบุคลากรเยอะๆคะ

...............................................
#22.    นิว
@ เคยเจาะหูจะมีสิทธิสอบไหมคับ

...............................................
#21.    เอ็ก หนองพยอม
@ ผมอยากทราบว่าอายุ30ปีเขารับหรือเปล่าครับอยากรู้จริง

...............................................
#20.    ปังปอนด์
@ อายุ 33 ปี จบม6 สอบตำรวจได้ไหมครับ

...............................................
#19.    บาวนิ
@ น่าจะเอาเกรดเฉี่ยนะ นี่ไปจำกัดอายุ น่าจะถึง30นะ

...............................................
#18.    นรต นลธวัช คำหล่า
@ ยากมาก

...............................................
#17.    นน
@ ใช้ค่ะ น่าจะขยยโอกาส ถึง อายุ 30 ปี

...............................................
#16.    รุ่ง
@ อายุ 29 ก็มั่ยดั้ยชั้ยมั่ยค่ะ ไม่แฟร์เลยค่ัะ น่าจะขยายโอกาส - อายุ 30 ปีนะค่ะ

...............................................
#15.    แม็ก
@ เรื่องเกรดเฉลี่ยล่ะครับ

...............................................
#14.    aom
@ ทำไมจดทะเบียนสมรสแล้วสอบไม่ได้อ่ะค่ะ อย่างนี้ไม่แฟร์เลยน่าสงสารออกคนที่เค้าอยากสอบ

...............................................
#13.    A
@ ผมอายุ 31 ครับ เกิด 2525 ครับ มีสิทธิ์สมัครสอบได้มั้ยครับ

...............................................
#12.    Pz
@ มีรอยสักสามารถเข้ารับการสอบได้มั้ยครับ

...............................................
#11.    จันทร์เพ็ญ
@ อยากทราบว่า วุฒิเทียบเท่าม.6 แต่เป็นแค่วุฒิผ่านไม่มีเกรด จะเอาไปสอบนายสิบได้ไหมค่ะ

...............................................
#10.    ไก่ พระประแดง
@ อายุ32สอบตำรวจได้ไหม ผมจบ ปวช พละศึกษา ครับ รบกวนช่วยแนะนำแนวทาง ด้วยนะครับ

...............................................
#9.    kat
@ แฟนจับได้ใบแดงมีสิทธิ์สอบเปล่าคะ

...............................................
#8.    เม็ก
@ เรายังไม่ปลดทหารเลือก1ปีเราสอบตำรวจได้ไม่คับ

...............................................
#7.    นาตยา
@ เ กิด2526อยากสอบตำรวจได้ไหมคะ

...............................................
#6.    นาวิน ทองแบบ
@ อยากเป็นตำรวจกองปราบมากคับ ใช้วุฒ ม.3 ได้ไหมคับ

...............................................
#5.    นาวิน ทองแบบ
@ ใช้วุฒ ม.3 ได้ไหมแล้วยื้นหลักฐานการเป็นทหาร เพื่อเข้าสอบตำรวจ

...............................................
#4.    กอล์ฟ
@ ผม อายุ 29 ปีเกิด 2527 ผ่านการเป็นทหารเรียบร้อยแล้ว อยากเป็นข้าราชการตำรวจจะสมัครได้ไหมครับ

...............................................
#3.    ธนวัฒน์ แสนแก้ว
@ ถ้าอายุ17ปีสอบตำรวจได้ผมคงดีใจ
ผมอยากเป็นตำรวจครับ

...............................................
#2.    ธนวัฒน์ แสนแก้ว
@ สอบตำรวจวุฒิม.3 อายุ17จะมีสิทธิสอบได้ไมครับ


...............................................
#1.    pin
@ สอบตำรวจวุฒิม.6อายุ32จะมีสิทธิสอบไหมคะ

...............................................× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  อารีย์วรรณ์ ฤกษ์ฉวี ถามเมื่อ (2011-11-28)   2,343 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)

  Affinity Diagrams แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง ข้อดี ข้อเสีย ถามเมื่อ (2020-01-02)   1,004 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 89 นาที)

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident fund ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ถามเมื่อ (2020-01-31)   499 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 96 นาที)

  ภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นยังไง ถามเมื่อ (2011-06-28)   2,237 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 156 นาที)

  ข้อควรระวังในการเขียน Resume เทคนิคการเขียน Resume ถามเมื่อ (2014-05-27)   1,926 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 170 นาที)

  ข้อควรระวังในการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน สิ่งที่ไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน ถามเมื่อ (2014-05-26)   1,878 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 171 นาที)

  ข่าวเมื่อก่อน ถามเมื่อ (2011-11-24)   2,174 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 174 นาที)

  โรงรับจำนำ รับจำพระเครื่องหรึอเปล่า ถามเมื่อ (2012-05-12)   2,161 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 185 นาที)

  อยากทราบ โรงพิมพ์ผ้าไหมครับ ถามเมื่อ (2011-08-07)   2,017 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 234 นาที)

  รัฐวิสาหกิจ คือ อะไร อยากรู้ว่ามันต่างจาก เอกชน และ รัฐ ยังไง ถามเมื่อ (2011-06-24)   2,190 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 237 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com