คณะพยาบาลศาศตร์มีหรือไม่  สร้างคำถาม

 845 view  หมวดหมู่ : เรื่องเรียน  วันที่สร้าง : 24/03/2015

ถ้าเอาตามที่สะกดมา คณะพยาบาลศาศตร์ ไม่มีครับ
มีแต่ คณะพยาบาลศาสตร์

เช่น

คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org/รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :คณะพยาบาลศาศตร์มีหรือไม่

 845 view  หมวดหมู่ : เรื่องเรียน  วันที่สร้าง : 24/03/2015


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  เหนื่อยจน อะไร ถามเมื่อ (2014-10-25)   1,766 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 วินาที!!)

  หลักขององค์การ WCP คืออะไร ถามเมื่อ (2014-12-02)   2,043 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 52 วินาที!!)

  ประโยชน์ของภาษาไทย ถามเมื่อ (2011-08-04)   8,216 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  ประเทศใดที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน ถามเมื่อ (2015-05-19)   21,881 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  การดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑา ถามเมื่อ (2011-11-11)   15,730 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 9 นาที)

  รัฐนตรีว่าการกระทรวง20กระทรวงมีใครบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-03)   3,469 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 นาที)

  ใครถอดคำประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา กับ สามัคคีเสวก ได้บ้าง ถามเมื่อ (2011-08-01)   9,185 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 19 นาที)

  QA ถามเมื่อ (2011-07-10)   1,490 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)

  งบดุลของกิจการค้าจะแสดงถึงอะไร ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,500 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 22 นาที)

  งบกำไรขาดทุนของกิจการค้า แสดงถึงอะไร ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,384 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 23 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com