การแสดงแนวอนุรักษ์ มีอะไรบ้าง  สร้างคำถาม

 786 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 15/11/2022

การแสดงแนวอนุรักษ์ มีอะไรบ้าง

การแสดงแนวอนุรักษ์ มีอะไรบ้าง
ในการอนุรักษ์นะ ต้องทราบสิ่งที่ต้องการอนุรักษ์ก่อน แต่ เบื้องต้น จะไม่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ละครไทย และ นฤตศิลป์ และอื่นๆ ดังนี้

1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ต้องการอนุรักษ์ มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

4.การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. การถ่ายทอด โดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :การแสดงแนวอนุรักษ์ มีอะไรบ้าง

 786 view  หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป  วันที่สร้าง : 15/11/2022


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  การเขียนอ้างอิงเว็บไซต์ที่ถูกต้อง ถามเมื่อ (2011-09-23)   2,459 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 วินาที!!)

  การเขียนบทคัดย่อง่ายๆ ถามเมื่อ (2013-05-07)   2,826 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 วินาที!!)

  4 แบบจำลอง RAD มีสมมติฐานที่ทำให้สามารถพัฒนาให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว สมมติฐานนั้นคืออะไร เหตุใดสมมติฐานนั้นจึงไม่เป็นจริงในบางสถานการณ์ ถามเมื่อ (2011-11-09)   2,596 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 15 วินาที!!)

  องค์กรเอกชนใช้โดเมนใด ถามเมื่อ (2013-05-30)   3,768 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 30 วินาที!!)

  ดูยอดหนี้ กยศ ได้ที่ใหน ถามเมื่อ (2014-11-18)   4,605 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร ถามเมื่อ (2011-10-06)   2,153 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  Fruits for Health เรื่องของ กีวี Kiwi ถามเมื่อ (2020-01-28)   1,304 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  คณะรัฐมนตรีมีกี่คน ถามเมื่อ (2012-08-28)   3,029 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  ตำนานสามพันโบก จ อุบลราชธานี ถามเมื่อ (2011-09-23)   2,046 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  หนังสือเดินทางปกสีแดงสด คือ ถามเมื่อ (2011-10-05)   1,976 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com