รัฐนตรีว่าการกระทรวง20กระทรวงมีใครบ้าง  สร้างคำถาม

 3,643 view  หมวดหมู่ : เรื่องเรียน  วันที่สร้าง : 03/10/2011

รัฐนตรีว่าการกระทรวง20กระทรวงมีใครบ้าง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้ว นั้น
บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
1.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกรัฐมนตรี / และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
3.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
4.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
5.นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6.นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8.พล.อ ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
9.นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
10.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
11.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
12.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
13.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
14.นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16.พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
17.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
18.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
19.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
22.นายภูมิ สาระผล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
23.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
24.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
25.นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
26.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
27.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
28.นางสุกุมล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
29.นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี
30.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
31.นางบุญรื่น ศรีธเรธ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
32.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
33.นายวิทยา บุรณศิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
34.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
35.น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
ที่มา กรมประชาสัมพันธ์


ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :รัฐนตรีว่าการกระทรวง20กระทรวงมีใครบ้าง

 3,643 view  หมวดหมู่ : เรื่องเรียน  วันที่สร้าง : 03/10/2011


 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#1.    แพรวา
@
สวยจังเลย

...............................................× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  โรงเรียนวัดไผ่ล้อมอยู่อำเภออะไร ถามเมื่อ (2011-12-21)   1,548 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 นาที)

  Man กับ Men ต่างกันยังไงคะ ถามเมื่อ (2019-12-19)   17,817 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

  ประโยชน์ของภาษาไทย ถามเมื่อ (2011-08-04)   9,418 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 44 นาที)

  ประโยชน์ของลูกโลกคือ ถามเมื่อ (2015-08-23)   78,040 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 57 นาที)

  ความสําคัญของดวงอาทิตย์ ถามเมื่อ (2011-09-27)   4,565 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 64 นาที)

  งบดุลของกิจการค้าจะแสดงถึงอะไร ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,614 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 69 นาที)

  การออกแบบการ์ดบัตรเชิญงานเลี้ยงถึงเพื่อนๆ บัตรเชิญนี้ต้องมีข้อมูลต่างๆที่จำ ถามเมื่อ (2011-10-01)   1,722 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 100 นาที)

  แผนที่มีกี่ประเภท ถามเมื่อ (2014-06-02)   1,948 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 105 นาที)

  คําเปรียบเทียบ ภาษาอังกฤษ อยากทราบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบของภาษาอังกฤษนี้ค่ะ ถามเมื่อ (2014-06-11)   1,872 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 124 นาที)

  คำสรรพนาม คือ ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,853 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 131 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com